Oбщи условия за ползване на сайта era.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕРА България АД, ЕИК 148051151, гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет.3, оф.5,  (наричано за краткост „ЕРА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ или ЕРА) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://era.bg/  (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ЕРА:

  1. Наименование: „ЕРА България“ АД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет.3, оф.5
  3. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Моис Леви“ № 28, ет.3, оф.5, e-mail: era@era.bg, info@era.bg , телефон: 0885/ 747 464, 0882/ 377 316

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл."Cлaвeйĸoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на ЕРА предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на ЕРА, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на ЕРА и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на ЕРА не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ЕРА.

(2) Изображенията в Сайта на ЕРА и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ЕРА не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на ЕРА.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ЕРА, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) ЕРА не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт, включително и във фрейм.

 фрейминт на елементи.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ЕРА върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) ЕРА предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) ЕРА не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни ЕРА по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ЕРА.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) ЕРА предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

(2) ЕРА не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ЕРА не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ЕРА при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 26.10.2017 г.